Tỷ lệ bảo hiểm trong L/C chuyển nhượng

phan gọc

Thành viên mới
Công ty B được hưởng lợi một L/C chuyển nhượng gốc (Master transferable L/C) do Ngân hàng công ty A phát hành theo giá CIF có trị giá 100.000USD muốn chuyển nhượng cho Công ty C với trị giá là 80.000USD, trong lệnh chuyển nhượng (transferable order), công ty B phải quy định tỷ lệ bảo hiểm là bao nhiêu thì chứng từ bảo hiểm do Công ty C lập ra mới phù hợp với số tiền của L/C chuyển nhượng gốc?
 
Top