Thông báo Y!M hỗ trợ chính thức của U&Bank Forum

hungviet

Founder
Để đảm bảo tính thống nhất và chính thông của thông tin. Kể từ ngày 18/04/2011 diễn đàn Ngân hàng và Nguồn nhân lực U&Bank sẽ sử dụng 04 nick Yahoo để hỗ trợ nghiệp vụ và các vấn đề khác cho thành viên.
Danh sách Nick Yahoo hỗ trợ bao gồm:

  1. Y!M: ub.vietnam - Hỗ trợ Chung về diễn đàn bởi Ban truyền thông
  2. Y!M: ub.vietnam1 - Hỗ trợ Chung về diễn đàn bới SMod Tunx89
  3. Y!M: ub.vietnam2 - Hỗ trợ Nghiệp vụ chung bởi SMod MR ACB
  4. Y!M: ub.vietnam3 - Hỗ trợ kỹ thuật chung và các vấn đề khác bởi SMod OceanTran
Thông báo để các được biết và liên hệ khi cần thiết.
Ngoài ra, mọi vấn đề thắc mắc khác, các bạn đều có thể gửi mail về địa chỉ: info@ub.com.vn
 
Last edited by a moderator:
Top