Review Thi vào Vietcombank

NamLee

Thành viên
chính phủ phát hành trái phiếu để chi tiêu thì a. cung tăng b. cầu tăng c, lãi suất tăng d, lãi suất giảm
chính phủ phat hành trái phiêu...tuc bán trai phieu de thu tien vè> ty le du tru tăng> so nhan tien giam...cung tien Ms giam..cầu tièn Md ko đoi> lai suất tăng
 
Top