Khúc mắc về Quick Ratio (Acid test ratio)

tonyphan

Thành viên mới
Mình gặp phải khúc mắc về Quick Ratio mong mọi người giải thích giúp.

Nhiều tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, có cả investopedia ghi là:

Quick Ratio =
(Tiền mặt + Đầu tư ngắn hạn + khoản phải thu)/ Tổng nợ ngắn hạn

Còn trên wikipedia và 1 số website trên mạng khác ghi là:

Quick Ratio = (Cash & Cash Equivalents + Marketable Securities + Accounts Receivable)/Current liabilities

Trong 2 công thức trên thì Đầu tư ngắn hạn đã được thay bằng Marketable Securities, vì sao lại thế hả mọi người? Mong mọi người giải thích rõ giúp!.
:-?
Còn công thức Quick ratio = (Current asset - inventories)/Current liabilities thì mọi nguồn tài liệu đều thống nhất như nhau, ko có vấn đề gì.
 
Top