Kế toán tscđ, anh chị xem và góp ý ạ

hanhphuong194

Thành viên
1.Ngày 3/9/2013 Ban lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền của ngân hàng X quyết định cấp và chuyển vốn cho chi nhánh X1 thành phố Hồ Chí Minh số tiền là 1.500 triệu đồng để xây dựng văn phòng làm việc.
2. Ngày 4/9/2013 Chi nhánh ngân hàng X1 bắt đầu tiến hành xây dựng các chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng công trình như sau:
- Vật liệu xây dựng công trình 800 triệu đồng ( chưa tính thuế GTGT 10% ) đã chi bằng tiền gửi tại ngân hàng nhà nước.
- Chi phí nhân công 400 triệu đồng đã chi bằng tiền mặt.
- Chi phí khác 200 triệu đồng ( chưa tính thuế GTGT 10%) đã chi bằng tiền mặt.
3.Ngày 20/9/2013 Hội đồng thẩm định tài sản của HO X đã xác định nguyên giá của TSCĐ trên là 1.400 triệu đồng.
4.Ngày 15/10/2013 chi nhánh X đã nhận được vốn để mua sắm mới một tài sản cố định chuyên dùng do cấp trên chuyển về là 900 triệu đồng.
5.Ngày 20/10/2013 chi nhánh đã tiến hành mua TSCĐ với giá 800 triệu đồng chưa tính thuế GTGT 10% bằng tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại ngân hàng
6.Ngày 30/10/2013ngân hàng X đã nghiệm thu TSCĐ trên và yêu cầu chuyển trả số vốn chưa sử dụng.
7.Ngày 30/11/2013 chi nhánh ngân hàng X tính số KH TSCĐ trong tháng là 500 triệu đồng.
8.Ngày 3/6/2013 theo quyết định của ngân hàng X chi nhánh đã thanh lý một TSCĐ có nguyên giá là 800 triệu đồng giá trị hao mòn là 700 triệu đồng. Chi phí quảng cáo để bán và chi phí đấu thầu đã chi 5 triệu đồng tiền mặt. Số tiền bán TSCĐ là 120 triệu đồng ( chưa tính thuế GTGT 10%). Khách hàng đã trả bằng UNC qua tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng tại chi nhánh.
9.Ngày 1/2/2013 theo quyết định của ngân hàng X, chi nhánh ngân hàng X sẽ thanh lý một TSCĐ nguyên giá là 500 triệu đồng, giá trị hao mòn của TSCĐ này là 450 triệu.
10.Ngày 3/2/2013 CN ngân hàngX đã bỏ ra một số chi phí để sửa chữa TSCĐ này là 15 triệu đồng bằng tiền mặt.
11.Ngày 6/2/2013 CN ngân hàngX đã bán được TSCĐ này với giá là 80 triệu đồng ( chưa thuế GTGT 10%). Khách hàng đã nhận TSCĐ và trả bằng tiền gửi thanh toán.
12.Ngày 5/1/2013 ngân hàng X quyết định chi nhánh ngân hàng X1 sẽ chuyển cho ngân hàng X2 một TSCĐ nguyên giá 300.000.000 triệu đồng, đã khấu hao 150 triệu đồng.
13.Ngày 10/2/2013 chi nhánh ngân hàng X2 đã nhận TSCĐ và toàn bộ hồ sơ liên quan.
hạch toán
NV1 HO
N3619: 1500
C5191: 1500
CNX:
N5191: 1500
C4690: 1500

NV2 CNX:
N3222: 800
N3532: 80
C1011: 880
N3223: 400
C1011: 400
N3239: 200
N3532: 20
C1011:220

NV3 HO
N5191: 1400
C3619: 1400
CNX:
N3221: 1400
C3222: 800
C3223: 400
C3239: 200
N469: 1400
C3221: 1400
N3012: 1400
C5191: 1400

NV4: GIỐNG NV1
NV5: CNX:
N321: 800
N3532: 80
C4211: 880

NV6 CNX:
N4960: 800
C321: 800
N301: 800
C5191:800
N496: 100
C5191: 100

NV7: HO
N602/ CNX: 500
C1113: 500
CNX:
N8711: 500
C3051: 500

NV8: CNX:
N369: 5
C1011: 5
N4211: 120
C469: 120
N469:120
C790: 115

C369: 5
N305: 700
N89: 100
C301: 800

NV10:
CNX:
N369: 15
C1011: 15
NV11: CNX:
N4211: 80
C469: 80
N469: 80
C369:15
C79: 65
N305: 450
N89: 50
C301: 500
NV13:
CNX:
N305: 150
N5191: 150
C301: 300
 
Top