Hỏi về tính lợi nhuận trước thuế

phung duy truong

Thành viên
Cho em hỏi khi tính lợi nhuận trước thuế thì không phải cho các khoản thuế vào để trừ đi (bao gồm thuế phát sinh từ việc bán hàng và dịch vụ mua ngoài). Mà em tính lợi nhuận trước thuế thế này có sai không:
Đề bài:
1. Sản phẩm xuất kho đã tiêu thụ trong kỳ:
* Giá bán:
- Tổng giá chưa có thuế GTGT là 3.000.000
- Thuế suất thuế GTGT 10%
- Tiền hàng doanh nghiệp đã thu bằng tiền gửi ngân hàng
*. Trị giá vốn: 1.700.000
2. Nhượng bán một bất động sản đầu tư: Nguyên giá 2.000.000. giá bán 3.500.000. trong đó thuế GTGT phải nộp là 150.000, người mua đã thanh toán bằng tiền gửi.Chi phí môi giới thanh toán bằng tiền mặt: 50.000
3. Nhượng bán một ôtô tải cho công ty A theo tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT 5%) là 210.000. Biết nguyên giá ôtô: 285.000, giá trị hao mòn luỹ kế: 85.000
4. Thanh lý một thiết bị sản xuất, nguyên giá: 250.000., giá trị hao mòn luỹ kế: 240.000., phế liệu thu hồi bán thu bằng tiền mặt (cả thuế GTGT 5%) là 16.800, chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt: 1.000
5. Ngân hàng thông báo:lãi tiền gửi ngân hàng: 12.000, lãi tiền vay ngân hàng đã nhập vào gốc: 30.000.
6. Tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế: 4.000 bằng tiền mặt.
7. Kết quả đầu tư trong kỳ:
- Số cổ tức được hưởng theo thông báo từ Công ty X: 50.000
- Công ty Y: 70.000 , Thu TGNH
- Công ty M: 125.000. để lại góp thêm vốn (công ty M là công ty con).
8. Giấy báo có của ngân hàng thu tiền xuất bán 4.000 cổ phiếu ngắn hạn của công ty cổ phần R .Giá bán 120.000/ cp giá gốc 110.000/cp
9. Số nợ của công ty K: 120.000 đã xóa sổ từ 3 năm trước nay đã thu hồi được 50% bằng tiền mặt.
10. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:
- Chi phí nhân viên: 40.000
- Chi phí vật liệu mua ngoài chưa thanh toán: 8.000( chưa có 10% thuế GTGT)
11. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:
- Chi phí nhân viên: 70.000
- Khấu hao TSCĐ: 30.000
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất từ kho, loại phân bổ 1 lần: 6.000
12. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 25%
Bài làm
Lợi nhuận trước thuế=3.000.000-1.700.000+3.500.000-150.000-50.000+210.000/1,05-200.000-10.000+16.800/1,05-1.000+12.000-30.000-4.000+50.000+70.000-125.000+40.000.000+60.000-40.000-8.000-70.000-30.000-6.000=42.376.000
 
Top