Giải giúp bài tập kế toán nghiệp vụ huy động vốn

ndhanh

Thành viên mới
Ngày 20/10/N Ngân hàng nhận 100trđ tiền gửi tiết kiệm 4 tháng trả lãi cuối kỳ với lãi suất 12%năm.
1. Hãy xử lý nghiệp vụ trên từ lúc nhận tiền gửi cho đến lúc đáo hạn. (Kỳ kế toán là năm)
2. Hãy xử lý nghiệp vụ trên từ lúc nhận tiền gửi cho đến lúc đáo hạn. (Kỳ kế toán là tháng)
3. Hãy thực hiện yêu cầu 1., 2. trong trường hợp ngân hàng trả lãi định kỳ hàng tháng với lãi suất 10,8%năm.
4. Hãy thực hiện yêu cầu 1., 2. trong trường hợp ngân hàng trả lãi trước với lãi suất 9,6%năm.
5. Ngày 20/12/N khách hàng yêu cầu rút trước hạn, ngân hàng đồng ý với mức ls 3,6%năm (Kỳ kế toán là năm)
6. Ngày 20/12/N khách hàng yêu cầu rút trước hạn, ngân hàng đồng ý với mức ls 3,6%năm (Kỳ kế toán là tháng)
7. Thực hiện yêu cầu 5., 6. trong trường hợp ngân hàng trả lãi định kỳ hàng tháng và trả lãi trước.
 
Top