Danh mục các chữ viết tắt kế toán ngân hàng

Anth

Adm
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 1. BCĐKT: Bảng Cân Đối Kế Toán
 2. BCKQHĐKD: Báo cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
 3. BCLCTT: Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
 4. BQ: Bình quân
 5. CK: Chiết khấu
 6. CN: Chi nhánh
 7. DN: Doanh nghiệp
 8. DPRR: Dự phòng rủi ro
 9. DPTC: Dự phòng tài chính
 10. ĐTPT: Đầu tư phát triển
 11. GTCG: Giấy tờ có giá
 12. GTGT: Giá trị gia tăng
 13. HĐ: Hợp đồng
 14. HĐKD: Hoạt động kinh doanh
 15. HSC: Hội sở chính
 16. KH: Khách hàng
 17. KHTSCĐ: Khấu hao tài sản cố định
 18. NH: Ngân hàng
 19. NHNN: Ngân hàng Nhà nước
 20. NHTM: Ngân hàng Thương mại
 21. NHTV: Ngân hàng thành viên
 22. NSNN: Ngân sách Nhà nước
 23. TCKT: Tổ chức kinh tế
 24. TCQT: Tổ chức quốc tế
 25. TCTD: Tổ chức tín dụng
 26. TK: Tài khoản
 27. TKTG: Tài khoản tiền gửi
 28. TMBCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 29. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
 30. TSCĐ: Tài sản cố định
 31. TTBT: Thanh toán bù trừ
 32. TTBT: Thanh toán bù trừ
 33. TTD: Thẻ tín dụng
 34. TTT: Thẻ thanh toán
 35. UNC: Uỷ nhiệm chi
 36. UNT: Uỷ nhiệm thu
 37. UTĐT: Uỷ thác đầu tư
 38. XDCB: Xây dựng cơ bản
 
Top