HOT BIDV CHÍNH THỨC tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 với 974 chỉ tiêu

acidamin

Admin
20989

  1. Chuyên viên-Giao dịch viên (Giao dịch viên) - 127 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Chuyên viên-Giao dịch viên (Giao dịch viên)
  2. Nhân viên-Giao dịch viên (Giao dịch viên) - 39 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Nhân viên-Giao dịch viên (Giao dịch viên)
  3. Nhân viên-Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin) - 14 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Nhân viên-Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin)
  4. Nhân viên-Quản lý khách hàng (Quản lý khách hàng) - 55 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Nhân viên-Quản lý khách hàng (Quản lý khách hàng)
  5. Chuyên viên-Quản lý khách hàng (Quản lý khách hàng) - 687 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Chuyên viên-Quản lý khách hàng (Quản lý khách hàng)
  6. Chuyên viên-Kế toán (Kế toán) - 02 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Chuyên viên-Kế toán (Kế toán)
  7. Chuyên viên-Kế hoạch tổng hợp (Kế hoạch tổng hợp) - 03 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Chuyên viên-Kế hoạch tổng hợp (Kế hoạch tổng hợp)
  8. Chuyên viên-Quản trị tín dụng (Quản trị tín dụng) - 05 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Chuyên viên-Quản trị tín dụng (Quản trị tín dụng)
  9. Chuyên viên-Tổ chức nhân sự (Tổ chức nhân sự) - 03 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Chuyên viên-Tổ chức nhân sự (Tổ chức nhân sự)
  10. Chuyên viên-Quản lý rủi ro (Quản lý rủi ro) - 05 chỉ tiêu: BIDV - BIDV tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2019 - Chuyên viên-Quản lý rủi ro (Quản lý rủi ro)

KHÓA HỌC LUYỆN THI CẤP TỐC BIDV 2019 (khai giảng ngày 23/04/2019): https://ub.edu.vn/courses/bidv-intensive-luyen-thi-cap-toc-bidv-nam-2019
BQT U&Bank hỗ trợ BIDV thông tin tuyển dụng
Admin
 
Top