thành viên

  1. hungviet

    Hướng dẫn kích hoạt Bankers Box

    Hi Bankers & UBers, Như đã hứa cùng UBers và các bạn đồng nghiệp, Diễn đàn Dân Ngân hàng - Chuyên mục đặc biệt dành riêng cho Bankers - đặc biệt là Bankers trẻ trên trực thuộc Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực (U&Bank) đã cơ bản hoàn thành. Tuy muộn hơn khá nhiều sơ với tiến độ, nhưng tôi...
Top