avatar

  1. hungviet

    Hướng dẫn đặt Avatar & thay đổi chữ ký cá nhân

    Tình hình là diễn đàn của chúng ta chuyển đổi sang mã nguồn mới được gần 06 tháng, tuy nhiên qua quan sát BQT nhận thấy nhiều thành viên vẫn để avatar (ảnh đại diện) mặc định và không có chữ ký riêng. Thiết nghĩ, Avatar và chữ ký giống như những gì đại diện cho một gương mặt online, gương mặt...
Top