Search results

  1. K

    Tâm trạng kẻ thất bại và thất nghiệp!

    NHẬT KÝ KẺ THẤT NGHIỆP :-" Ngày...tháng...năm, Suốt bấy lâu nay long đong lật đật đi tìm việc; hết thấp thỏm, hi vọng, sung sướng, chờ đợi rồi lại rơi bịch xuống đất vì thất bại. Thầm cảm tạ nhà sản xuất vì đã cho ra lò cái "bo đì" kỳ diệu, rơi mãi mà không tan nát, cứ nẩy lên rớt xuống hàng...
Top