Search results

  1. V

    Review Thi tuyển và phỏng vấn và Ngân hàng Nam Á - NAB

    NAB yêu cầu bạn phải có kiến thức tốt về lập trình JAVA và Oracle. Nếu bạn tốt 2 mảng này thì cứ tự tin là khả năng đậu cao.
  2. V

    Review Thi tuyển và phỏng vấn và Ngân hàng Nam Á - NAB

    Mọi người có ai từng phỏng vấn vị trí lập trình viên/vận hành Core Banking ở Nam Á không? Chia sẻ mình ít kinh nghiêm với, sắp tới phỏng vấn nhưng không biết là cần chuẩn bị những gì cả.
Top