Search results

  1. SMEDF

    TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 2021 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

    Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 I. Số lượng, vị trí tuyển dụng:09 người lao động STT Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu 1 Nhân viên phòng Kế hoạch và Tài trợ 01 2 Nhân viên phòng Nghiệp vụ cho vay 03 3 Nhân viên phòng Hỗ trợ doanh...
  2. SMEDF

    TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 2020 CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

    I. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 04 người lao động STT Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu 1 Nhân viên phòng Nghiệp vụ cho vay 02 2 Nhân viên phòng Pháp chế 02 II. Tiêu chuẩn tuyển dụng: - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, trong độ tuổi lao động theo quy định pháp...
Top