Search results

  1. H

    Kế toán tscđ, anh chị xem và góp ý ạ

    1.Ngày 3/9/2013 Ban lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền của ngân hàng X quyết định cấp và chuyển vốn cho chi nhánh X1 thành phố Hồ Chí Minh số tiền là 1.500 triệu đồng để xây dựng văn phòng làm việc. 2. Ngày 4/9/2013 Chi nhánh ngân hàng X1 bắt đầu tiến hành xây dựng các chi phí phát sinh...
  2. H

    hạch toán kế toán tài sản cố định trong ngân hàng..help me

    a chị nào giúp e với ạ, khi HO cấp vốn cho CN để CN nhận vốn XDCB thì ở HO hạch toán thế nào và CN sẽ hạch toán thế nào aj?
Top