Search results

  1. N

    Phỏng vấn thi Kế toán của SHB

    Có bạn nào đã thi phỏng vấn kế toán SHB chưa? Có thể cho mọi người biết ít thông tin được không ah?Chuân bị thi rồi mà k biết thế nào
Top