Search results

  1. N

    Giúp mình giải bt kế toán ngân hàng cho vay hạn mức tín dụng

    Khách hàng X được thoả thuận một hạn mức tín dụng 6 tháng là 200 tr đ, theo phương thức cho vay 2 tài khoản, ở thời điểm hiện tại (Trong thời gian duy trì hạn mức), số dư trên tài khoản 4211.X là 100 trđ, khách hàng X lập UNC số tiền 250 tr đ để trả cho một người bán có tài khoản tại một NHTM...
Top