Search results

  1. nvananh22

    Cách vòng quay vốn tín dụng và hệ số thu nợ?

    e đang làm đề tài nâng cao hiệu quả tín dụng, có phân tích 2 chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng và hệ số thu nợ. Vòng quay vốn tín dụng = Doanh số thu nợ/Dư nợ bình quân Hệ số thu nợ = Doanh số thu nợ/Doanh số cho vay Nhưng e chưa phân biệt được 2 chỉ tiêu đó có ý nghĩa khác nhau ntn? Vì e thấy nó...
Top