Search results

  1. T

    [Hỏi] Nguồn vốn huy động ảnh hưởng như thế nào đối với vòng quay vốn tín dụng?

    Nguồn vốn huy động ảnh hưởng như thế nào đối với vòng quay vón tín dụng... như tiêu đề thôi, các bạn giúp mình câu hỏi này cái nha.. cám ơn trước.
  2. T

    Toolbar của ub

    Bạn nào có cái link để down toolbar của UB cho mình xin với nha, tìm mãi không thấy...
Top