Search results

  1. T

    Ai đậu Vietcombank vô thảo luận

    Tình hình là mình vừa mới đậu vcb. Ai đã thử việc tại vcb có thể chia sẻ ít kinh nghiệm mình nên học gì trước ở nhà ko?
  2. T

    Kinh nghiệm làm việc tại Vietcombank

    Mặc dù chưa có kết quả nhưng mọi người có thể chia sẻ ngày đầu đi làm mình nên chuẩn bị những gì không? Mình có cần ôn lại tất cả nghiệp vụ cho vị trí đó hay không? Ai đã từng làm vị trí kế toán có thể chia sẻ ít kn đc k?
Top