Search results

  1. M

    Vị trí chuyên viên tư vấn khách hàng(cc) tiên phongbank

    Em muốn hỏi vị trí chuyên viên tư vấn khách hàng tại tiên phong bank? Vị trí này có khó khăn gì k? Chỉ tiêu và lương thưởng ntn?
  2. M

    Vị trí chuyên viên tư vấn khách hàng

    Em muốn hỏi vị trí chuyên viên tư vấn khách hàng tại tiên phong bank? Vị trí này có khó khăn gì k? Chỉ tiêu và lương thưởng ntn?
Top