Search results

  1. N

    Những sự kiện chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam

    Năm 1951 : Thành lập ngân hàng quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng nhà nước. Năm 1957 : Thành lập ngân hàng kiến thiết Việt Nam, tiền thân của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Năm 1963 : Thành lập ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Năm 1986 : Đổi mới nền kinh tế. Năm 1987 : Cho...
Top