Recent content by Ne0_Njcky

  1. Ne0_Njcky

    Giới thiệu chức năng VIP: Paid Members trên U&Bank

    Vote ad nên mở thanh toán qua thẻ tín dụng chứ dùng qua mỗi Paypal sợ hơi khó với một số bạn chưa quen.
  2. Ne0_Njcky

    Reported content: Post in thread 'sách online: NGHỆ THUẬT LỪA DỐI NHÂN VIÊN TÍN DỤNG'

    Post in thread 'sách online: NGHỆ THUẬT LỪA DỐI NHÂN VIÊN TÍN DỤNG' by phutungototo has been reported by Ne0_Njcky. Reason given: Content being reported:
Top