Recent content by gacononlie

  1. G

    Phỏng vấn TP Bank!

    mình cũng muốn hỏi đây. mình thi CV QHKH bây giờ đi PV không biết họ hỏi ntn? bạn nào giúp đỡ đi ạ.
  2. G

    Là kế toán, chưa học kế toán ngân hàng, có vào được ngân hàng không?

    bên trường HVNH của mình thì chỉ có sinh viên khoa ngân hàng được học kế toán ngân hàng. còn như mình học kế toán thì chỉ được học đến kế toán trong các tổ chức tài chính đặc biệt thôi. nó cũng tương tự ngân hàng.
Top