Recent content by bichan0311

  1. B

    Kinh nghiệm phỏng vấn VCB đợt tháng 7 2014

    Anh chị và các bạn vui lòng giải đáp giúp với: công việc Kế toán thanh toán là gì ạ? khác gì so với GDV và Kế toán giao dịch? Em sắp phỏng vấn vị trí này ạ?
Top